Missió: Vetllar per què es respectin, no es vulnerin i es promoguin els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, així com que puguin exercir els seus drets sense cap limitació i millorar la seva qualitat de vida, sempre dins l’entorn comunitari general i no segregat que emanen de la Convenció Internacional dels Drets de les persones amb discapacitat (Nova York 13 de desembre de 2006), així com tots els altres aspectes que afectin als seus drets individuals i universals

Visió: Treballar conjuntament amb tots els estaments públics i privats perquè:

a) Els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, siguin reconeguts i respectats.

b) Puguin exercir tots els seus drets i deures en igualtat de condicions que la resta de ciutadania.

c) Es promoguin aquells canvis en les polítiques socials, jurídiques i econòmiques necessaris per esdevenir una societat més justa i integradora.