Per a aquelles persones que esteu o teniu familiars treballant en Tallers, és important que recordeu alguns aspectes als quals teniu dret segons el  VII Conveni del sector de Tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya  (Publicat al DOGC – 26.10.2016)

A continuació recollim alguns aspectes que poden ser interessants de conèixer:

– SALUT LABORAL (art. 10)

 • Hi haurà un Comitè de salut laboral o bé un delegat de prevenció
 • L’empresa oferirà una revisió mèdica anual Aquesta revisió mèdica serà voluntària pel treballador

– PLUS DE NOCTURNITAT (art. 15.4.)

 • De les 22 hores a les 6 hores, el plus serà del 25% del SMI

– JORNADA LABORAL ANUAL (art. 16)

 • 1597,50 hores – per a les persones que tinguin les categories d’especialistes i peons (categories 8, 9, 10 i 11)
 • 1704 hores – per a la resta de categories laborals
 • Es faran un màxim de 40 hores setmanals
 • Hi ha ½ hora diària per esmorzar

– VACANCES (art. 17)

 • Vacances d’estiu – 30 dies naturals
 • Si les vacances s’han de fer fora de l’estiu, per necessitats de l’empresa, és té dret a gaudir de 5 dies de vacances extres

– FORMACIÓ (art. 18)

 • Formació continua:
 • Tots els treballadors de més d’un any d’antiguitat tenen dret a rebre 65 hores de formació l’any, dins de la seva jornada laboral
 • L’empresa pagarà els cursos que es facin a proposta seva.
 • Permís especial de formació:
 • Aquest permís pot ser d’ 1 a 3 mesos per cada 3 anys treballats
 • Aquests permisos no es poden acumular
 • Durant el temps que duri el permís no es cobrarà el salari
 • S’ha de sol·licitar amb 1 mes d’antelació

– PERMISOS (art. 19)

 • Permisos retribuïts • Matrimoni/Convivència en parella – 15 dies naturals
 • Naixement o adopció d’un fill – 4 dies naturals
 • Mort, malaltia greu, intervenció amb hospitalització, accident greu, intervenció que necessiti repòs domiciliari, … – hi ha diferents permisos segons la relació familiar, la gravetat i si hi ha desplaçament de més de 300 km
 • Trasllat del domicili habitual – 1 dia laborable
 • El temps necessari per complir amb un deure públic
 • El temps necessari per poder-se examinar
 • Temps necessari per consulta mèdica
 • Permís de paternitat
 • Permís especial • Tots els treballadors poden disposar de 15 dies laborables l’any • Aquests dies es gastaran preferentment entre Nadal i Pasqua • Aquests dies no comptaran com a hores de treball

– EXCEDÈNCIES (art. 20)

 • Per maternitat o per tenir cura d’un familiar – Es reservarà 3 anys el lloc de treball
 • Es pot demanar un any d’excedència quan es tinguin 12 anys d’antiguitat a l’empresa (quatre triennis). Hi haurà reserva del lloc de treball.

– DRETS SINDICALS (art. 31)

 • Tots els treballadors poden elegir i ser elegits per un càrrec sindical
 • Excepte: persones amb discapacitat psíquica que estiguin incapacitades

– PREMI DE FIDELITAT (art. 37)

 • Consisteix en una paga extra (una mensualitat).
 • L’empresa la dóna quan:  Una persona porti 25 anys d’antiguitat – Una persona es jubili amb 20 anys d’antiguitat