Després de la resolució del mes d’abril (llegir aquí), el Síndic fa un pas més: demana tan al Departament d’Educació com al de Política Lingüística (Cultura) que resolguin els impediments perquè els alumnes amb discapacitat intel·lectual acreditin l´ESO (és a dir, tinguin titulació, com tots els altres).

La seva resposta està tan ben argumentada que emociona i ens fa encara més conscientes del greuge que estan patint i han patit els alumnes amb  aquestes dificultats. 

1 El Síndic demana al Departament de Cultura:

Que, en coordinació amb el Departament d’Educació, s’estudiï la possibilitat d’aplicar adaptacions de contingut de les proves del nivell de català (C1 o inferior), en consonància amb les adaptacions curriculars fetes en la matèria de llengua catalana en els ensenyaments obligatoris, per a persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, per garantir el seu caràcter inclusiu.

✅ És a dir: les proves de nivell de català han d´estar adaptades a persones amb dificultats cognitives. 

El Síndic demana al Departament d’Educació:

2. Avaluar l’alumnat amb necessitats educatives especials en funció del grau d’assoliment de les competències bàsiques, tenint en compte el seu procés d’aprenentatge i també els criteris d’avaluació establerts al seu pla de suport individualitzat, i garantir la seva graduació en ESO en base als criteris d’avaluació establerts en el pla de suport individualitzat, d’acord amb el progrés educatiu seguit per cada alumne.

✅ Es a dir: tots/es alumnes han de graduar-se si assoleixen els seus objectius individualitzats.

3. No condicionar la graduació a l’ESO de l’alumnat amb necessitats educatives especials al seguiment d’un determinat itinerari formatiu, especialment quan aquest itinerari no contempla posteriorment aquesta graduació.

✅ És a dir: tenir el títol de l’ESO no pot ser cap impediment per accedir a la formació posterior (exemple IFE, PFI)

4. Promoure la modificació de la norma que regula el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria (Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol), així com també les instruccions que anualment es traslladen als centres escolars i als serveis educatius, per garantir l’aplicació inequívoca d’aquests criteris, consolidats actualment per la LOMLOE.

✅ Es a dir: Actueu ja! 

 

Podeu llegir aquí la resolució completa > Sindic de Greuges resolució ESO i català LADD setembre 2022