Subvencions Centres Especials Treball

La Generalitat va paralitzar des del 2.012 les subvencions destinades a crear nous llocs de treball en CETs. Ho hem impugnat i  en breu hi haurà sentència.

La bona notícia: a la convocatòria de l’any 2017, la Generalitat ja ha esmenat aquesta restricció

 

Antecedents

La normativa que regula els CETs, és una competència estatal i només la gestió està traspassada a les diferents Comunitats Autònomes. Per aquest motiu les Comunitats no poden modificar el concepte de subvencions que poden rebre els CET a la baixa, només a l´alça. Tot i així, des de l’any 2012 la Generalitat afegeix a les seves convocatòries una limitació econòmica greu: els CETs poden contractar més persones però en canvi no se´ls augmenta la quantitat anual subvencionada, així doncs les noves persones contractades no van acompanyades d´una subvenció com estableix la llei estatal. La conseqüència més directe: s’ha aturat la contractació de les persones amb discapacitat intel·lectual en els CETs, que solen optar per cobrir les noves places o renovar les que es van desocupant amb persones amb una discapacitat física i molt reduïda.

 

Drets vulnerats

El resultat final és una vulneració del dret al treball del nostre col·lectiu, recollit en l´article Article 27 de la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat, que sobre el treball i ocupació́ diu: Els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de condicions amb les altres; això̀ inclou el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat. Els estats part han de salvaguardar i promoure l’exercici del dret al treball, fins i tot per a les persones que adquireixin una discapacitat durant l’ocupació́, i han d’adoptar mesures pertinents, inclosa la promulgació́ de legislació́

Què hem fet des de la Ladd

 

Hem presentat una impugnació de les següents ordres:

  • Ordre TSF/118/2016, de 17 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a laconcessió de la subvenció destinada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en els CET(DOGC 1725)
  • Ordre TSF/119/2016, de 17 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als CET(DOGC 1725)

Resultat POSITIU!

 

Arran d’aquestes accions i a la força del col·lectiu en general, el Departament de Treball, afers socials i famílies, a la convocatòria de l’any 2017 ja ha eliminat aquesta restricció.

Per tant, les entitats que així ho sol·licitin poden rebre les subvencions per persona contractada l´any 2017 i 2018.

Des de la LADD continuem amb el procés d’impugnació de les convocatòries dels anys 2012 al 2016, al  Tribunal Superior de Catalunya

 

Equip de treball: Maite Ruiz / Lola Saballs

Amb la col.laboració de l´advocat: Simeó Miquel